Verktyget Huddingeanalysen

Huddingenanalysen är ett verktyg som gör det enklare att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden. Verktyget kan användas för att ta fram kunskapsunderlag för att följa upp styrning samt för att analysera och följa upp hållbarhetsarbetet i kommunen. Du kan själv välja vilka två indikatorer som ska visas i diagrammet samt vad storlek och färg på bubblorna ska representera.

Observera att de tidsintervall som det finns data inlagt för kan variera för de olika indikatorerna. Detta innebär att ibland så överlappar inte indikatorernas tidsintervall och om så är fallet visas ett tomt diagram. Verktyget fungerar även så att det väljer att visa det tidsintervall där båda indikatorerna har data inlagt. Så även om den ena indikatorn kanske har data för ett större tidsintervall så visas bara det tidsintervall som de valda indikatorerna båda har data för. I vissa fall kan det även vara så att inställningen "Storlek" behöver justeras då indikatorn som är vald som storlek också måste ha data för samma tidsintervall som de valda indikatorerna på x- och y-axeln.

För mer information om hur verktyget fungerar, se Användarguiden.


Verktygets statistik

Syftet med den framtagna statistiken är att erbjuda ett underlag som kan användas till att jobba mot ett jämlikt Huddinge. Därför är det varit viktigt att indikatorerna som finns i verktyget kan studeras på låg geografisk nivå (helst ända ner på NYKO5, men åtminstone för de 16 kommundelarna) och att det går att följa över tid hur segregationens utveckling ser ut historiskt, idag och framöver. I den mån det varit möjligt så har indikatorerna i visualiseringsverktyget även delats upp på kön.

Dataunderlagen har sekretessgranskats och i vissa fall har områden exkluderats från analysen för att säkerhetsställa att ingen statistik redovisas som avser för små tal/individer. Statistik med avseende på ekonomiskt bistånd har valts att inte publiceras på NYKO5 överhuvudtaget utan visas på NYKO3 som lägsta nivå. Detta beror på väldigt låga andelar överlag och att statistiken bedömts som särkilt känslig.

För mer information om statistikens datakällor, datakvalitet, hur indikatorer är beräknade, vilka tidsperioder det finns data för etc, se dokumenten PM statistik samt Kartläggning av indikatorer.


Anpassningar av NYKO3-områden

För att kunna aggregera från NYKO3-områden till kommundelar i verktyget så har de NYKO3-områden som tillhör två kommundelar anpassats så att de bara tillhör en kommundel. Nedan framgår vilken kommundel dessa NYKO3-områden tillhör i verktyget och varför.


NYKO3 Kommundel 1 Kommundel 2 Kommundelstillhörighet i verktyget Kommentar
122 Vårby Kungens kurva Vårby Den lilla del som ligger i Kungens Kurva har ingen befolkning och inga planerade bostäder.
241 Stuvsta Sjödalen Stuvsta Enbart en liten del som ligger i Sjödalen, för tillfället ingen befolkning utan enbart skola och parkeringsplats.
221 Fullersta Glömsta Glömsta Totalt bor ca 5000 personer i detta NYKO3-område. 45% av befolkningen bor i kommundelen Fullersta, resterande 55% av befolkningen bor i kommundelen Glömsta.
224 Fullersta Glömsta Glömsta Totalt bor ca 900 personer i detta NYKO3-område. 38% bor i kommundelen Fullersta, resterande 62% av befolkningen bor i kommundelen Glömsta.
411 Sjödalen Gladö-Lissma Gladö-Lissma I kommundelen Sjödalen bor 30 personer (motsvarande 2% av befolkningen i detta NYKO3-område), resterande 98% av befolkningen bor i Gladö-Lissma.
243 Stuvsta Högmora Stuvsta I kommundelen Högmora bor 590 personer (motsvarande 13% av befolkningen i detta NYKO3-område), resterande 87% av befolkningen bor i kommundelen Stuvsta
412 Vidja-Ågesta Högmora Högmora I kommundelen Vidja-Ågesta bor 40 personer (motsvarande 6% av befolkningen i detta NYKO3-område), resterande 94% av befolkningen bor i Högmora.
514 Skogås Trångsund Trångsund


Systemdokumentation

Verktyget Huddingeanalysen är baserat på ramverket Vizabi från Gapminder foundation och är framtaget i samarbete med Sweco under hösten 2018 och våren 2019. För mer information om hur verktyget och databasen är uppsatt samt hur man lägger till nya indikatorer i verktyget, se dokumentet Systemdokumentation.

Användarguide